ЧИ БУДУТЬ ООН ТА ІНШІ МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУЦІЇ І НАДАЛІ ПІДТРИМУВАТИ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ?

ООН підтримала вихід МогилівПодільської міської ради в Інтернет, але нове керівництво міста знищило Веб сайт

ТАЕМНЕ ЗАСІДАННЯ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ ТВК «ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»

28 грудня 2010 р. в приміщенні Будинку школяра  відбулось «таємне» засідання Могилів-Подільської ТВК

ПРОКУРАТУРА ЗАПРОПОНУВАЛА МИХАЙЛУ САВОЛЮКУ АМНІСТІЮ

24 грудня 2010 р. в міськрайсуді  м. Могилева-Подільського проведено попередній розгляд справи по обвинуваченню міського голови Михайла Саволюка  в службовій недбалості.

ОСТАТОЧНИЙ ВЕРДИКТ ЦВК- РІШЕННЯ СУДІВ НЕОБХІДНО ВИКОНУВАТИ

ЦВК розглянула питання, яке за змістом схоже до ситуації з виборами в Могилеві-Подільському.

СТАТУТ Інституту демократичного розвитку

5.  ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

5.1. Статутними органами Організації є: Загальні збори членів Організації, Правління, Директор  Організації.

5.2. Загальні збори членів Організації є вищим органом, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів Організації.

5.3. У Загальних Зборах Членів Організації беруть участь її Члени. Кожний Член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини Членів Організації.

5.4. Чергові Загальні Збори Членів скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Директором Організації, а також членами Організації.

5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Директором, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.6.  Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів Членів Організації. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.

5.7. До виключної компетенції Загальних зборів членів Організації належить вирішення наступних питань:

5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до статуту Організації.

5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів та інших зразків реквізитів Організації.

5.7.4. Прийняття рішення про реорганізацію, а також рішення про припинення діяльності Організації.

5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.7.6. Обрання Правління Організації терміном на 3 роки та переобрання Правління, або окремих членів Правління.

5.7.7. Обрання та переобрання  Директора  Організації терміном на три роки.

5.7.8. Реалізація права власності на кошти та майно Організації.

5.8. Рішення Загальних зборів членів Організації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини  від присутніх на Загальних зборах членів Організації. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію) рішення Загальних Зборів Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих від присутніх на Загальних зборах  членів Організації. Також трьома четвертими голосів від присутніх  на Загальних зборах членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.9. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших статутних органів  Організації та членів Організації.

5.10. Головує на засіданнях Загальних зборів членів Організації особа з числа її членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається Загальними зборами, підписуються Головою і секретарем Загальних зборів.

5.11. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами членів Організації, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.12. Правління підзвітне Загальним зборам членів Організації і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.13.Головою Правління є Директор Організації. У відсутності Директора  його функції виконує заступник.

5.14. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами Членів Організації. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам Членів Організації і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.15. До компетенції Правління відноситься:

5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів Членів Організації, затвердження заступника Голови Організації, що вноситься на розгляд за його пропозицією.

5.15.2. Скликання Загальних Зборів Членів Організації та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.

5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам Членів щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.15.5.  Виконання окремих функцій щодо  господарського  управління  майном Організації , які   можуть бути покладеними Загальними  Зборами  Членів Організації.

5.15.6. Затвердження штатного розпису Організації, преміювання працівників Організації.

5.15.7. Приймає рішення про розробку, затвердження  та виготовлення символіки Організації.

5.15.8. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Членів Організації.

5.16. Головує на засіданнях Правління Директор Організації, а у його відсутності заступник.

5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові не рідше одного разу на квартал і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Директором Організації. Про час, місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Правління.

5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління.

5.19. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління.

5.20. Директор Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами Членів Організації та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.21.  Директор Організації обирається та звільняється загальними зборами організації,  є підзвітним Загальним Зборам Членів Організації та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів Членів Організації та Правління пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.22. Директор Організації:

5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.

5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.22.7. Керує діяльністю Організації, Правління, організовує підготовку засідання Правління.

5.22.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації.

5.22.9. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Організація залучає незалежних експертів та відповідних спеціалістів.

 

6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

6.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

6.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

6.3. Організація:

—      організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

—      проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

—      реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

6.4. Організація має право витрачати кошти на  покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), пов’язаних зі здійсненням статутної діяльності, відправляти у оплачувані відрядження за кордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів, як представників організації, для участі в освітніх та спортивних заходах, участі у конференціях з питань статутної діяльності, тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

 

7.  КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

7.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

7.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом. Кошти та інше майно Організації, не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань відповідно до закону та статуту Організації.

7.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації.

7.4. Кошти та   майно Організації не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого   окремого   засновника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці  та відрахувань на соціальні заходи).

7.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.

7.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

7.7. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.8. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

 

8.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1.Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів. Зміни, що вносилися до статуту, підлягають обов’язковій реєстрації.

8.2.Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

 

9.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1.  Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2.  Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Порядок та правові наслідки реорганізації визначається відповідно до чинного законодавства.

9.3.  Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

9.4.  У  разі ліквідації  Організації  її активи не можуть перерозподілятись між членами Організації повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету.